Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 120
Бяла Слатина, 29.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на ОИК Бяла Слатина за приемане на отпечатани бюлетини от печатницата за втори тур

            В ОИК Бяла Слатина е постъпило писмо от ЦИК, с което напомнят на всички общински избирателни комисии, че съгласно тяхно Решение №993-МИ от 7 септември 2019 г., всяка ОИК до 9,30 ч. на 30 октомври 2019 г. следва с решение да определи/упълномощи двама членове от различни партии или коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини от съответната печатница, като изпрати съответното решение на ЦИК и Печатницата на БНБ.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и 9 и чл.88, ал.1 от ИК, Решение № 993-МИ от 7 септември 2019 г. на ЦИК, писмо изх. № МИ-15-807/09.10.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

Р Е Ш И:

     Упълномощава Цветелина Андреева Андровска-Илиева – председател и Николай Иванов Желев – заместник-председател за представители на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина, които да приемат от печатницата отпечатаните бюлетини за предстоящия втори тур на изборите на 3 ноември 2019 г., като имат следните права:

 1. Да присъстват при предаването на отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. в община Бяла Слатина и да приемат съвместно с упълномощените представители на Областна администрация - Враца от Печатница „Лито Балкан“ АД с адрес гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 113А бюлетините за община Бяла Слатина и осъществят контрол при транспортирането и доставката им от посочения адрес до гр. Враца, бул. „Демокрация" № 1, Областна администрация - Враца, както и разпределението им по общини и транспортирането им до община Бяла Слатина /гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68/ и съответно определено помещение за съхранение.
 2. Упълномощените лица имат право да положат подписите си от името на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина на приемо-предавателния протокол и всички други необходими във връзка с делегираните правомощия документи, включително да удостоверят запечатването с лента, подписана от всички членове на ОИК Бяла Слатина и подпечатана с печата на комисията, на помещението в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, в което се съхраняват бюлетините за община Бяла Слатина като отразят върху лентата датата и часа на запечатването и положат подписите си върху лентата.
 3. Правата по настоящето се упражняват само заедно.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 29.10.2019 в 16:49 часа

Календар

Решения

 • № 135 / 06.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и обявяване за избран на следващите

 • № 134 / 04.11.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ

 • № 133 / 04.11.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИЦА

всички решения