22.06.2021

Заседание на ОИК Бяла Слатина

Общинска избирателна комисия ще проведе заседание на 24.06.2021 г. от 16.00ч. в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина при проект за дневен ред, обявен в съответната секция на сайта.

27.10.2019

Приключване на изборния ден

В 20:00 часа приключи изборния ден в Община Бяла Слатина. 

23.10.2019

График за раздаване на материали на СИК/ПСИК на 26 октомври 2019 г., във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 

Направление

МПС

Шофьор

 

12:10

12:20

12:30

 

 

 

Драшан (28)

Габаре (24 и 39)

Враняк (23)

 

Тръгване : КМЕТСТВО

  „Isuzu“, модел “Turquoise”, 32+1 местен ВР 73 - 91 ВС

 

 

 СТОЯН МИТКОВ ДИЛКОВ

 

12:40

12:47

 

Бъркачево(22)

Попица (30,31 и 40)

Тръгване : КМЕТСТВО

 

«Акиа», модел «Ултра Л9»,  35+1местен 

 ВР 2816ВР

 

 

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ

 

 

12:50

12:55

13:10

13:20

 

 

Буковец      (20)

Тлачене      (33)

Комарево   (29)

Соколаре    (32)

Тръгване : КМЕТСТВО

 

«Акиа», модел «Ултра Л9»,  35+1местен 

 ВР 2819 ВР

 

 

МУСТАФА КАДРИЕВ МУСТАФОВ

 

 13:30

 13:45

 

Галиче (25,26 и 27)

Алтимир (18 и 19)

Тръгване : КМЕТСТВО

 

«Акиа», модел «Ултра Л9»,  35+1местен 

 ВР 2820 ВР

 

 

ХРИСТО ЦЕНОВ ХРИСТОВ

 

14:20

СОУ „Васил Левски”

(8,9,10 и 12)

 

ДАЧИЯ

ВР 18-90 ВР

СТЕФАН ИВАНЧЕВ ФРАНЕВ

14:15

 

Търнава (34, 35 и 36)

 

Тръгване : КМЕТСТВО

OTOYOL

/30+1/

ВР 7388 ВС

 

ЦВЕТАН ПЕТКОВ МОНДЖОЛОВСКИ

 

15:00

 

 

ПАГ „Н.Й.Вапцаров”

(11 и 13)

ДАЧИЯ

ВР 18-90 ВР

СТЕФАН ИВАНЧЕВ ФРАНЕВ

14:40

Търнак ( 37 и 38 )

Тръгване : КМЕТСТВО

“Hyundai”, модел „County” 15+1 местен

ВР 4181ВН

ТИХОМИР ПЕШЕВ ЕЛИСЕЕВ

13:00

 

Бърдарски геран (21)

Тръгване : КМЕТСТВО

OTOYOL

/30+1/

ВР 7388 ВС

 

ЦВЕТАН ПЕТКОВ МОНДЖОЛОВСКИ

 

15:20

ПГО „Е. Багряна” (14)

НУ „Хр. Смирненски“

(15 и 16)

Дачия Дъстър

ВР 97-94 ВМ

ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ ЦОЛОВ

 15:40

НУ „Цани Гинчев”

 (1,2,3 и 4)

Дачия Дъстър

ВР 51-92 СВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

16:00

НУ „Христо Ботев“ (7)

ДАЧИЯ

ВР 18-90 ВР

СТЕФАН ИВАНЧЕВ ФРАНЕВ

16:10

ПСИК  (41, 42, 43 и 44)

НУ „Христо Ботев”

Дачия Дъстър

ВР 97-94 ВМ

ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ ЦОЛОВ

 16:30

У-ще “Кл. Охридски” (5,6 и 17)

Дачия Дъстър

ВР 51-92 СВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

16:40

ПСИК (45 и 46)

У-ще „Кл. Охридски“

ДАЧИЯ

ВР 18-90 ВР

СТЕФАН ИВАНЧЕВ ФРАНЕВ

12.10.2019

Обучение на секционните избирателни комисии

ОИК Бяла Слатина съобщава, че ще проведе обучение на СИК и ПСИК  на територията на община Бяла Слатина, по следния график:

На 20.10.2019 г. /неделя/ от 09:00 ч. в ресторант „Скът“, находящ се в сградата на Общинска администрация в гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски“ № 68 – за членовете на секционни избирателни комисии от секции № 060800001 до № 060800017 /секциите от град Бяла Слатина/.

На 20.10.2019 г. /неделя/ от 10:30 ч. в ресторант „Скът“, находящ се в сградата на Общинска администрация в гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски“ № 68 – за членовете на секционни избирателни комисии от секции № 060800018 до № 060800040 /секциите от кметствата/, както и подвижните секционни избирателни комисии.

Всички членове на комисии ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да си носят удостоверенията, издадени от ОИК Бяла Слатина.

07.10.2019

одобрени предпечатни образци на бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Бяла Слатина

13.09.2019

регистрацията на кандидатски листи за общински съветници

Съгласно т.18 т.1 от решение №943-МИ от 02.09.2019г.на ЦИК,предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се представя в ОИК Бяла Слатина на хартиен и технически носител в ексел формат.

Образеца може да изтеглите тук.

06.09.2019

Прием на документи за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЯЛА СЛАТИНА

СЪОБЩАВА,

че от 06.09.2019г. до 17.00ч. на 16.09.2019 г.приема документи за:

 • Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
 • Регистрация на партии и коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
 • Регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Инициативният комитет представя в ОИК Бяла Слатина заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Партиите и коалициите от партии подават заявление за регистрация до ОИК Бяла Слатина  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Бяла Слатина, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

В ОИК Бяла Слатина се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

            Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

            Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

            За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

04.09.2019

работно време

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БЯЛА СЛАТИНА

  

Преди обяд

от 9.00 до 12.00 ч.

 

След обяд

от 14.00 до 17.00 ч.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 138 / 18.01.2020

  относно: вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината/района или кметството (чл. 87, ал. 1, т. 30 и чл. 463, ал. 1-3 от ИК);

 • № 137 / 18.01.2020

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Соколаре, общ. Бяла Слатина

 • № 136 / 17.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

всички решения