22.06.2021

Заседание на ОИК Бяла Слатина

Общинска избирателна комисия ще проведе заседание на 24.06.2021 г. от 16.00ч. в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина при проект за дневен ред, обявен в съответната секция на сайта.

27.10.2019

Приключване на изборния ден

В 20:00 часа приключи изборния ден в Община Бяла Слатина. 

23.10.2019

График за раздаване на материали на СИК/ПСИК на 26 октомври 2019 г., във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 

Направление

МПС

Шофьор

 

12:10

12:20

12:30

 

 

 

Драшан (28)

Габаре (24 и 39)

Враняк (23)

 

Тръгване : КМЕТСТВО

  „Isuzu“, модел “Turquoise”, 32+1 местен ВР 73 - 91 ВС

 

 

 СТОЯН МИТКОВ ДИЛКОВ

 

12:40

12:47

 

Бъркачево(22)

Попица (30,31 и 40)

Тръгване : КМЕТСТВО

 

«Акиа», модел «Ултра Л9»,  35+1местен 

 ВР 2816ВР

 

 

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ

 

 

12:50

12:55

13:10

13:20

 

 

Буковец      (20)

Тлачене      (33)

Комарево   (29)

Соколаре    (32)

Тръгване : КМЕТСТВО

 

«Акиа», модел «Ултра Л9»,  35+1местен 

 ВР 2819 ВР

 

 

МУСТАФА КАДРИЕВ МУСТАФОВ

 

 13:30

 13:45

 

Галиче (25,26 и 27)

Алтимир (18 и 19)

Тръгване : КМЕТСТВО

 

«Акиа», модел «Ултра Л9»,  35+1местен 

 ВР 2820 ВР

 

 

ХРИСТО ЦЕНОВ ХРИСТОВ

 

14:20

СОУ „Васил Левски”

(8,9,10 и 12)

 

ДАЧИЯ

ВР 18-90 ВР

СТЕФАН ИВАНЧЕВ ФРАНЕВ

14:15

 

Търнава (34, 35 и 36)

 

Тръгване : КМЕТСТВО

OTOYOL

/30+1/

ВР 7388 ВС

 

ЦВЕТАН ПЕТКОВ МОНДЖОЛОВСКИ

 

15:00

 

 

ПАГ „Н.Й.Вапцаров”

(11 и 13)

ДАЧИЯ

ВР 18-90 ВР

СТЕФАН ИВАНЧЕВ ФРАНЕВ

14:40

Търнак ( 37 и 38 )

Тръгване : КМЕТСТВО

“Hyundai”, модел „County” 15+1 местен

ВР 4181ВН

ТИХОМИР ПЕШЕВ ЕЛИСЕЕВ

13:00

 

Бърдарски геран (21)

Тръгване : КМЕТСТВО

OTOYOL

/30+1/

ВР 7388 ВС

 

ЦВЕТАН ПЕТКОВ МОНДЖОЛОВСКИ

 

15:20

ПГО „Е. Багряна” (14)

НУ „Хр. Смирненски“

(15 и 16)

Дачия Дъстър

ВР 97-94 ВМ

ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ ЦОЛОВ

 15:40

НУ „Цани Гинчев”

 (1,2,3 и 4)

Дачия Дъстър

ВР 51-92 СВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

16:00

НУ „Христо Ботев“ (7)

ДАЧИЯ

ВР 18-90 ВР

СТЕФАН ИВАНЧЕВ ФРАНЕВ

16:10

ПСИК  (41, 42, 43 и 44)

НУ „Христо Ботев”

Дачия Дъстър

ВР 97-94 ВМ

ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ ЦОЛОВ

 16:30

У-ще “Кл. Охридски” (5,6 и 17)

Дачия Дъстър

ВР 51-92 СВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

16:40

ПСИК (45 и 46)

У-ще „Кл. Охридски“

ДАЧИЯ

ВР 18-90 ВР

СТЕФАН ИВАНЧЕВ ФРАНЕВ

12.10.2019

Обучение на секционните избирателни комисии

ОИК Бяла Слатина съобщава, че ще проведе обучение на СИК и ПСИК  на територията на община Бяла Слатина, по следния график:

На 20.10.2019 г. /неделя/ от 09:00 ч. в ресторант „Скът“, находящ се в сградата на Общинска администрация в гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски“ № 68 – за членовете на секционни избирателни комисии от секции № 060800001 до № 060800017 /секциите от град Бяла Слатина/.

На 20.10.2019 г. /неделя/ от 10:30 ч. в ресторант „Скът“, находящ се в сградата на Общинска администрация в гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски“ № 68 – за членовете на секционни избирателни комисии от секции № 060800018 до № 060800040 /секциите от кметствата/, както и подвижните секционни избирателни комисии.

Всички членове на комисии ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да си носят удостоверенията, издадени от ОИК Бяла Слатина.

07.10.2019

одобрени предпечатни образци на бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Бяла Слатина

13.09.2019

регистрацията на кандидатски листи за общински съветници

Съгласно т.18 т.1 от решение №943-МИ от 02.09.2019г.на ЦИК,предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се представя в ОИК Бяла Слатина на хартиен и технически носител в ексел формат.

Образеца може да изтеглите тук.

06.09.2019

Прием на документи за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЯЛА СЛАТИНА

СЪОБЩАВА,

че от 06.09.2019г. до 17.00ч. на 16.09.2019 г.приема документи за:

 • Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
 • Регистрация на партии и коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
 • Регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Инициативният комитет представя в ОИК Бяла Слатина заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Партиите и коалициите от партии подават заявление за регистрация до ОИК Бяла Слатина  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Бяла Слатина, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

В ОИК Бяла Слатина се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

            Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

            Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

            За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

04.09.2019

работно време

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БЯЛА СЛАТИНА

  

Преди обяд

от 9.00 до 12.00 ч.

 

След обяд

от 14.00 до 17.00 ч.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 138 / 18.01.2020

  относно: вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината/района или кметството (чл. 87, ал. 1, т. 30 и чл. 463, ал. 1-3 от ИК);

 • № 137 / 18.01.2020

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Соколаре, общ. Бяла Слатина

 • № 136 / 17.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

всички решения