Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 123
Бяла Слатина, 01.11.2019

ОТНОСНО: вписване на упълномощени представители на МК НОВОТО ВРЕМЕ

В ОИК Бяла Слатина е постъпило предложение за вписване на упълномощени представители на  Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ за изборите за общински съветници и кметове, подписано от Касъм Мехти Касъмов, представляващ местната коалиция. Предложението е входирано под №178/01.11.2019 г. Към предложението са приложени списък на хартиен носител и такъв на електронен носител. Направена е проверка по отношение на предложените за вписване представители и е установено, че те отговарят на изискванията за такива.

 

На основание чл.87, ал.1, т.18 и чл.88, ал.1 от ИК във връзка с Решение №1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

    

            1.Вписва в публичния регистър на ОИК Бяла Слатина упълномощените представители на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ в изборите за кметове на кметства на 03 ноември 2019 г. /втори тур/, както следва:

                                    № по ред

собствено, бащино и фамилно име на упълномощения представител

номер и дата на пълномощното

1

Елисавета Цветанова Казашка

№1/31.10.2019 г.

2

Милен Димитров Асенов

№2/31.10.2019 г.

3

Момчил Венелинов Василев

№3/31.10.2019 г.

4

Николай Цветков Пеняшки

№4/31.10.2019 г.

            2.Публикуването на списъка на интернет страницата на ОИК да стане при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 02.11.2019 в 09:26 часа

Календар

Решения

  • № 135 / 06.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и обявяване за избран на следващите

  • № 134 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ

  • № 133 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИЦА

всички решения