Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 274
Бяла Слатина, 12.10.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Асенов Георгиев, кмет на кметство с. Бъркачево

В Общинска избирателна комисия Бяла Слатина е постъпило писмо с вх. №459/11.10.2018 г. от Председателя на Общински съвет Бяла Слатина, с което е препратена подадената оставка на  Кмета на кметство с. Бъркачево Георги Асенов Георгиев.

Съгласно разпоредбата на чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА: „Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно:

  1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;“

А съгласно текста на чл.42, ал.4 от ЗМСМА: „В тридневен срок от получаване справката и на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.“

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ИК,  във връзка с чл.42, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Прекратява предсрочно пълномощията на Георги Асенов Георгиев с ЕГН ********** като кмет на кметство с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина, считано от 13.10.2018 г.

 

2.Анулира издадено удостоверение на Георги Асенов Георгиев с ЕГН **********, под № 760/02.11.2015 г., издадено от ОИК Бяла Слатина.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Централната избирателна комисия,  Председателя на Общински съвет  Бяла Слатина и Кмета на Община Бяла Слатина.

 

Решението подлежи на оспорване в седемдневен срок от обявяването му по реда на чл.42, ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.459 от ИК пред Административен съд Враца.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 17.10.2018 в 16:35 часа

Календар

Решения

  • № 274 / 12.10.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Асенов Георгиев, кмет на кметство с. Бъркачево

  • № 236 / 19.04.2018

    относно: регистрация на „Българска социалистическа партия“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Галиче, общ. Бяла Слатина, насрочени за 20 май 2018 г.

  • № 235 / 19.04.2018

    относно: регистрация на партия „Движение за права и свободи“ – ДПС за участие в частичните избори за кмет на кметство Галиче, общ. Бяла Слатина, насрочени за 20 май 2018 г.

всички решения