Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 225
Бяла Слатина, 03.05.2017

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство

В Общинска избирателна комисия Бяла Слатина е постъпило писмо от Специализирана прокуратура на Република България с вх.№264/17.06.2016 г., с което се уведомява комисията, че срещу Ценко Кръстев Чоков – кмет на с-Галиче са повдигнати обвинение по НК. Съгласно информацията в писмото, Специализирания наказателен съд му е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Общинска избирателна комисия Бяла Слатина е изискала информация от Общинска администрация Бяла Слатина, къде се администрират трудовите досиета на кметовете на кметства в Общината относно явяването на работа на Ценко Кръстев Чоков. С писмо с вх.№266/01.08.2016г. е получена исканата информация, като към нея са приложени и документи. В писмото се казва, че кметът на Кметство Галиче Ценко Кръстев Чоков ползва полагащият му се платен годишен отпуск считано от 31.05.2016г. до 23.11.2016г. включително.

В последствие е направено ново запитване до Общинска администрация, като отговорът показва, че Ценко Кръстев Чоков ползва неплатен отпуск до 31.01.2017 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал.1 от ЗМСМА, където е уредено предсрочното прекратяване на пълномощията на кметовете:

„Чл. 42. (1) Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно:

 1. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
 2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване;
 3. при поставяне под запрещение;
 4. когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;
 5. при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3;
 6. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес в общината или кметството;
 7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината, района или кметството;
 8. при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;
 9. при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1;
 10. при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец;
 11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 12. при установяване на неизбираемост;
 13. при смърт.

Тъй като на проведено заседание на Общинска избирателна комисия през месец август 2016 година, всички членове са изразили становище, че нито една от посочените хипотези не е на лице, а в същото време няма и законова разпоредба за назначаване на заместник, определяне на временен кмет или друга опция, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина е направила запитване до Централна избирателна комисия с молба за методически указания за действие по казуса. ЦИК са сезирани и от Районна прокуратура Бяла Слатина.

Получено е писмо за сведение, че цялата преписка е изпратена за проверка на Окръжна прокуратура Враца, Областен управител на област Враца и Инспекцията по труда. При направена справка в протоколи от проведените заседания на Централна избирателна комисия, публикувани на официалната интернет страница на комисия, се установи, че няколкократно е обсъждан казуса на заседания на комисията. От докладчика по писмото става ясно, че единствено Инспекцията по труда е направила проверка на място в Общинска администрация Бяла Слатина, и същата изразява становище, че е налице правомерно ползване на редовен платен годишен отпуск от страна на кмета на кметство Галиче, както и неплатен такъв. В становището на Инспекцията по труда дори е посочено, че кметовете на кметства използват режим на уведомление за ползваните от тях отпуски, а не подават молба за разрешаване за ползване на отпуск, тъй като кмета на Общината, където се администрират досиетата им, не им е работодател. Дори е направено доуточняващо запитване, дали фактът, че на лицето е взета мярка „задържане под стража“ не прекъсва автоматично ползвания от него отпуск. Отговорът на Инспекцията по труда, която е специализираният орган да се произнася по въпроси от сферата на трудовото законодателство, е че в нито един нормативен документ не е посочено нещо подобно, както и че не може да се прави подобен извод по аналогия.

Мнението на Областния управител на област Враца също е, че е правомерно ползването на отпуск от Кмета на Галиче. Единствено Окръжна прокуратура Враца е изразила становище, че ползването на редовния платен годишен отпуск за 2008 и 2009 година е неправомерно, тъй като същия бил погасен по давност.

На 12.04.2017 г. в Общинска избирателна комисия Бяла Слатина е постъпило писмо от Централна избирателна комисия, чието становище е, че правомощията на кмета на кметство Галиче Ценко Кръстев Чоков следва да бъдат предсрочно прекратени. Мотивите на ЦИК са, че фактически от 26.05.2016 г. до настоящия момент /повече от 10 месеца/ Ценко Кръстев Чоков не изпълнява функциите си на кмет на кметство. ЦИК цитира разпоредбата на чл.42, ал.1, т.2 от ЗМСМА, съгласно която правомощията на кметовете се прекратяват предсрочно при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца поради заболяване.  От друга страна, съгласно разпоредбата на чл.42, ал.1, т.10 от ЗМСМА правомощията на кмет се прекратяват и при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.  Според ЦИК, имайки предвид факта, че се прекратяват пълномощията на кмет, който е в невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца поради заболяване, на още по-голямо основание би следвало да се прекратят правомощията на кмет, който е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от десет месеца, независимо от причината. ЦИК посочва също, че последните известни за тях факти са, че Ценко Кръстев Чоков ползва неплатен отпуск до края на месец януари 2017г. и не знаят към настоящия момент дали изпълнява задълженията си.

Общинска избирателна комисия Бяла Слатина е направила запитване до Общинска администрация Бяла Слатина за това към настоящия момент дали кмета на кметство Галиче изпълнява задълженията си. С вх.№282/02.05.2017г. е получено писмо от администрацията, в което е посочено, че по уведомление от Ценко Кръстев Чоков, той ползва неплатен отпуск от 01.02.2017г. до 31.05.2017 г.

Общинска избирателна комисия Бяла Слатина не споделя становището на Централна избирателна комисия. В ЗМСМА изрично и изчерпателно са посочени основанията, при които предсрочно се прекратяват пълномощията на кметовете. Общинска избирателна комисия Бяла Слатина смята, че настоящия случай не попада в нито една от хипотезите, изброени в чл.42, ал.1 от ЗМСМА. Мнението на ОИК Бяла Слатина, че смесването на две основания и съпоставката на различни срокове е незаконосъобразно. Законодателят е определил изчерпателно случаите, при които се прекратяват предсрочно пълномощията на кметовете и тълкуването на тези разпоредби и разширяването на обхвата им е неправилен и не е в правомощията на Общинската избирателна комисия.

В чл.42, ал.1, т.2 от ЗМСМА изрично е посочено, че трайната фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията трябва да се дължи на заболяване. В настоящия случай няма такива предпоставки.

В чл.42, ал.1, т.10 от ЗМСМА като причина е посочено неоснователното отсъствие от работа за повече от един месец. Следва да се има предвид факта, че Ценко Кръстев Чоков не изпълнява задълженията си, тъй като същия ползва полагащите му се отпуски, били те платени или неплатени. Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, трудовите правоотношения при кметовете възникват на основание избор. Работниците и служителите, с които трудовото правоотношение е възникнало въз основа на избор имат всички права и задължения, както при възникване на трудово правоотношение по силата на сключване на трудов договор. В това число влиза и ползването на редовен платен годишен отпуск или неплатен такъв.

Общинска избирателна комисия Бяла Слатина не споделя становището и на Окръжна прокуратура Враца, че редовния платен годишен отпуск за 2008 и 2009 година е погасен по давност. Разпоредбата на чл.176а от КТ, която регламентира погасяването по давност на правото на ползване на отпуск е влязла в сила от 01.03.2011г. и има действие за напред.

Въпреки това, на основание чл.42, ал.3 във връзка с чл.42, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия Бяла Слатина е уведомила кмета за събраните по преписката документи. В законоустановения тридневен срок от уведомяването, Ценко Кръстев Чоков е изпратил възражение, в което посочва, че не изпълнява задълженията си на кмет на кметство, тъй като ползва платен, а в последствие и неплатен отпуск.

Във връзка с горното, след задълбочена преценка и анализи на доказателствения материал по събраната преписка и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК и чл.42, ал.1, т.10 от ЗМСМА,  Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ предсрочно пълномощията на кмета на кметство Галиче Ценко Кръстев Чоков.

           

Решението може да се обжалва по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА пред Врачански административен съд в срок от седем дни от обявяването.

 

Особено мнение на Максим Костадинов:

Гласувам "Против", тъй като морала не ми позволява да гласувам "За". Наясно съм, че нямаме законово основание за предсрочното прекратяване на пълномощията на Ценко Чоков.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 03.05.2017 в 13:34 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 274 / 12.10.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Асенов Георгиев, кмет на кметство с. Бъркачево

 • № 236 / 19.04.2018

  относно: регистрация на „Българска социалистическа партия“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Галиче, общ. Бяла Слатина, насрочени за 20 май 2018 г.

 • № 235 / 19.04.2018

  относно: регистрация на партия „Движение за права и свободи“ – ДПС за участие в частичните избори за кмет на кметство Галиче, общ. Бяла Слатина, насрочени за 20 май 2018 г.

всички решения