Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 263
Бяла Слатина, 25.05.2018

ОТНОСНО: жалба от Аглика Стефчева Виденова в качеството си на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – председател на БСП,

В Общинска избирателна комисия Бяла Слатина по електронната поща с вх. №394 от 25.05.2018 г. е постъпило Решение №5050-МИ от 22.05.2018 г. на Централна избирателна комисия ведно с цялата преписка по образуваното пред ЦИК производство.

Решението на ЦИК е по жалба от Аглика Стефчева Виденова в качеството си на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – председател на БСП, против решение № 256 от 20.05.2018 г. на ОИК – Бяла Слатина, с което е оставено без уважение искането на Мая Тодорова Николова – упълномощен представител на Българска социалистическа партия, за невземане под внимание на резултатите от ПСИК № 060800041 при окончателното обявяване на изборния резултат.

В жалбата се твърди, че ПСИК № 060800041 е извършила незаконосъобразни и нецелесъобразни действия, с което е нарушила чл. 429, ал. 1 от ИК, тъй като преди приключване на изборния ден между 17 и 18 часа на 20.05.2018 г. е отворила изборната кутия, преброила е намиращите се в кутията бюлетини и е оформила протокола на секционната избирателна комисия за избор на кмет на кметство. Протоколът е бил подписан от всички членове на ПСИК, като за край на изборния ден в него е посочено 20,00 часа, а за съставяне на протокола 20,15 часа.

С жалбата пред Централната избирателна комисия жалбоподателят моли да се извърши незабавна проверка на законосъобразността на действията на ОИК – Бяла Слатина, и на ПСИК № 060800041, както и ЦИК да предприеме съответните действия по търсене на отговорност.

В своето Решение №5050-МИ от 22.5.2018 г. Централната избирателна комисия УКАЗВА на ОИК – Бяла Слатина, да даде указания на членовете на ПСИК № 060100041 за стриктно спазване разпоредбите на Изборния кодекс относно началото и края на изборния ден, както и отчитането на изборните резултати в съответната секция и предоставянето на заверени копия от протокола на ПСИК.

Като втора точка от дизпозитива на Решението на ЦИК се УКАЗВА на ОИК – Бяла Слатина, да предприеме необходимите действия по търсене на отговорност на членовете на ПСИК № 060100041.

При така постановеното Решение на Централна избирателна комисия, ОИК Бяла Слатина е длъжна да се съобрази с дадените указания за търсене на отговорност на членовете на ПСИК №060800041, които са изпълнявали задълженията си на първи тур на частичните избори за кмет на кметство Галиче, произведени на 20 май 2018 г.

Съгласно разпоредбата на чл.491, ал.2 от Изборния кодекс: „Член на районна, общинска или секционна избирателна комисия, който наруши разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470 - 494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.“ От фактическата обстановка по жалбата се установява, че извършеното от членовете на комисията нарушение е извън случаите на чл. 470 – 494 от ИК, съответно на тях следва да се потърси административно наказателна отговорност именно съобразно текста на чл.495, ал.2 от ИК.

На основание гореизложеното, и във връзка с чл. 87, ал.1, т.22 от ИК и чл.496 от ИК, ОИК Бяла Слатина

 РЕШИ:

 1.УКАЗВА на членовете на ПСИК № 060100041 да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс относно началото и края на изборния ден, както и отчитането на изборните резултати в съответната секция и предоставянето на заверени копия от протокола на ПСИК.

 2.Председателят на ОИК Бяла Слатина да състави актове за административно нарушение на членовете на ПСИК №060800041, които са изпълнявали задълженията си на първи тур на частичните избори за кмет на кметство Галиче, произведени на 20 май 2018 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 25.05.2018 в 16:59 часа

Календар

Решения

  • № 273 / 06.06.2018

    относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

  • № 272 / 28.05.2018

    относно: избиране на кмет на кметство

  • № 271 / 27.05.2018

    относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения