Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 255
Бяла Слатина, 19.05.2018

ОТНОСНО: жалба от ВМРО – Българско национално движение

В ОИК Бяла Слатина е постъпила жалба от ВМРО – Българско национално движение, подписана от упълномощения представител Марин Иванов Цветков. В жалбата се посочва, че упълномощения представител е провел среща с жители на с. Галиче и е получил информация за множество нарушения на закона за гражданската регистрация. Според него незаконно са регистрирани граждани в селото. В част от имотите липсват сгради и постройки и няма условия за пребиваване от което е видно, че там не живеят хора.

            ОИК Бяла Слатина, след като се запозна с разпоредбите на Закона за гражданската регистрация и конкретно раздела за регистрация на адрес на граждани, установи, че тя не е компетентен орган за произнасяне по настоящата жалба. Съгласно чл.99б от ЗГР: „При писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган по чл. 92, ал. 1 или до областния управител за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, както и по собствена инициатива кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случаите на подадени писмен сигнал или искане на собственик на имот заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването им и се обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител.“

На основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Марин Иванов Цветков - упълномощен представител на ВМРО – Българско национално движение като неоснователен.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 19.05.2018 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 273 / 06.06.2018

    относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

  • № 272 / 28.05.2018

    относно: избиране на кмет на кметство

  • № 271 / 27.05.2018

    относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения