Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 254
Бяла Слатина, 19.05.2018

ОТНОСНО: вписване на представители на ПП ГЕРБ в публичния регистър на ОИК Бяла Слатина

В ОИК Бяла Слатина е постъпило предложение за вписване на упълномощени представители на ПП ГЕРБ за частичните избори за кмет на кметство Галиче, подписано от Веселка Атанасова Борисова, редовно упълномощен представител. Предложението е входирано под №384/19.05.2018 г. Към предложението са приложени списък на хартиен носител и такъв на електронен носител. Направена е проверка по отношение на предложените за вписване представители и е установено, че те отговарят на изискванията за такива.

 

На основание чл.87, ал.1, т.18 и чл.88, ал.1 от ИК във връзка с Решение № 3347-МИ от 5 август 2016 г..на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

  1. Вписва упълномощените представители на ПП ГЕРБ в частичните избори за кмет на кметство Галиче на 20 май 2018 г. в публичния регистър на ОИК Бяла Слатина, както следва:

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име на упълномощения представител

ЕГН на представителя

номер и дата на пълномощното

1

Красимир Ценов Йотов

 

1/19.05.2018 г.

2

Иван Горанов Мишев

 

2/19.05.2018 г.

3

Силвия Валентинова Мариновска

 

3/19.05.2018 г.

4

Ивалин Йотов Иванов

 

4/19.05.2018 г.

 

      2.Публикуването на списъка на интернет страницата на ОИК да стане при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 19.05.2018 в 18:28 часа

Календар

Решения

  • № 273 / 06.06.2018

    относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

  • № 272 / 28.05.2018

    относно: избиране на кмет на кметство

  • № 271 / 27.05.2018

    относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения